Rządowy program pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego (…), dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, jest udzielana uczniom uczęszczającym w roku szkolnym 2014/2015 do klas II, III lub VI szkoły podstawowej.

Dofinansowanie przysługuje:

  • uczniom (dot. klas II-III i VI szkoły podstawowej) z rodzin, w których dochód nie przekracza kryterium dochodowego tj. 539 zł netto na osobę w rodzinie (nie dotyczy uczniów niepełnosprawnych),
  • uczniom (dot. klas II-III i VI szkoły podstawowej) pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego tj. w których dochód przekracza 539 zł netto na osobę w rodzinie, w przypadkach określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej.

 

Wnioski o udzielenie dofinansowania do podręczników (do pobrania w sekretariacie szkoły) należy składać do dyrektora szkoły do dnia 10 września.

Więcej informacji