Sprawdzian dla uczniów klas szóstych szkół podstawowych  w 2013 roku  został przeprowadzony 4 kwietnia o godzinie 9.00. W naszej szkole do sprawdzianu przystąpiło 14 uczniów: Daria Brzezny, Dariusz Chlapek, Krzysztof Gawlik, Weronika Janik, Daria Klon, Daniel Klyszcz, Dominik Koman, Honorata Pachel, Aleksander Paskuda, Dawid Ryborz,  Marta Sedlaczek, Tobiasz Utrata, Monika Wittek i Dawid Wolnik.

Sprawdzian jest powszechny i obowiązkowy. Pełni funkcję diagnostyczną, nie selekcyjną. Każdy absolwent szkoły podstawowej, bez względu na wynik sprawdzianu, kontynuuje naukę w gimnazjum.  Dla wszystkich  uczniów w  Polsce  przygotowuje się jednakowe  zestawy egzaminacyjne, które sprawdzają poziom opanowania umiejętności, określonych w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania tego sprawdzianu, czyli: czytania, pisania,rozumowania, wyszukiwania informacji oraz wykorzystywania wiedzy w praktyce. Uczeń, rozwiązując zadania w  zestawie, może  uzyskać maksymalnie 40 punktów. Zakodowane prace uczniów zostaną sprawdzone przez zewnętrznych egzaminatorów. Zgodnie z komunikatem dyrektora CKE z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, 21 czerwca przekaże do szkół  zaświadczenie dla  każdego ucznia zawierające informację o wyniku za całysprawdzian oraz za każdy standard. Dyrektor szkoły przekaże uczniom zaświadczenia wraz ze świadectwami ukończenia szkoły w dniu zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, czyli 28 czerwca 2013.

 Wynik sprawdzianu nie wpływa na ukończenie szkoły. Wyniku tego nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły.