Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem tegorocznego konkursu!

Regulamin konkursu

 

I. Organizatorzy:

 

Szkoła Podstawowa im. Józefa Rymera w Zabełkowie

ul. Rymera 7

47-460 Zabełków

tel. 661419872

Nauczyciel języka niemieckiego: Gabriela Wiśniowska gabriela.wisniowska@spzabelkow.krzyzanowice.pl

Nauczyciel języka angielskiego: Weronika Ramik

weronika.ramik@spzabelkow.krzyzanowice.pl

 

II. Cele konkursu:

 

1. Motywowanie uczniów do nauki języka niemieckiego i angielskiego.

2. Doskonalenie poprawności wymowy języka niemieckiego i angielskiego.

3. Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań poezją niemiecko- oraz anglojęzyczną.

4. Rozwijanie recytatorskich i aktorskich uzdolnień uczniów.

5. Stworzenie uczniom możliwości zaprezentowania swoich umiejętności

językowych i artystycznych.

 

III. Czas i miejsce konkursu:

 

Data: 29.04.2015r. (środa)

Godzina: 9:00

Miejsce: Szkoła Podstawowa im. Józefa Rymera w Zabełkowie

ul. Rymera 7

 

IV. Warunki konkursu:

 

1. Konkurs recytatorski z języka angielskiego jest adresowany do uczniów klas I-III, natomiast konkurs z języka niemieckiego do uczniów klas IV-VI.

2. Każda szkoła zgłasza maksymalnie trzech uczestników do konkursu recytatorskiego z języka niemieckiego oraz trzech z języka angielskiego. Wcześniej należy przeprowadzić eliminacje wewnątrzszkolne.

3. Kartę zgłoszeń (załącznik nr.1) oraz oświadczenie (załącznik nr.2) należy przesłać na adres: weronika.ramik@spzabelkow.krzyzanowice.pl lub doręczyć osobiście do sekretariatu szkoły.

4. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 10.04.2015r.

5. Regulamin z załącznikami można znaleźć na internetowej stronie szkoły http://spzabelkow.krzyzanowice.pl/

 

 

V. Założenia organizacyjne:

 

1. Każdy uczestnik konkursu prezentuje interpretację jednego utworu

literackiego wierszem – w całości lub we fragmencie (klasy I-III w języku angielskim, a klasy IV-VI w języku niemieckim).

2. Dobór utworów i autorów poezji niemiecko- oraz anglojęzycznej jest dowolny.

3. Czas prezentacji utworu do 3 minut.

4. Dopuszcza się recytowanie wiersza z podkładem muzycznym.

5. Prezentacje mogą być wzbogacane elementem ruchu, rekwizytem, gestem scenicznym.

 

VI. Kryteria oceny i nagrody:

 

1. Oceny prezentacji utworów dokonuje jury powołane przez organizatorów.

2. W skład jury wchodzą nauczyciele uczniów biorących udział w konkursie.

3. Laureaci konkursu (I, II, III miejsce) oraz dwie osoby wyróżnione

otrzymają nagrody i dyplomy a pozostali uczniowie dyplom uczestnika oraz nagrody pocieszenia.

4. Ocenie podlegają:

  • interpretacja utworu zgodna z treścią
  • poprawność wymowy w języku niemieckim/angielskim – dykcja, intonacja,

poprawne akcentowanie

  • wrażenia artystyczne i estetyczne
  • stopień opanowania tekstu utworu
  • stopień trudności utworu
  • przebranie ucznia oraz rekwizyty.

 

 

 

 

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt mailowy:

weronika.ramik@spzabelkow.krzyzanowice.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

 

 

 

………………………………..

Pieczątka szkoły/placówki

 

KARTA ZGŁOSZENIA

II GMINNY KONKURS RECYTATORSKI

Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO I ANGIELSKIEGO

DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

„Der kleine Dichter”/„The Little Poet”

________________________________________________________

Szkoła Podstawowa im. Józefa Rymera w Zabełkowie,
rok szkolny 2014/2015

 

Nazwa szkoły   ………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..…..

 

Opiekun (telefon komórkowy, e-mail) ………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………

 

JĘZYK ANGIELSKI

Uczniowie klas I-III (imię i nazwisko uczniów, klasa oraz tytuł wiersza i autor)

1)……………………………………………………………………………………………..

2)……………………………………………………………………………………………..

3)…………………………………………………………………………………………….

 

JĘZYK NIEMIECKI

Uczniowie klas IV-VI (imię i nazwisko uczniów, klasa oraz tytuł wiersza i autor)

1)………………………………………………………………………………………………

2)………………………………………………………………………………………………

3)……………………………………………………………………………………………..

 

 

 

…………………………………..

pieczątka i podpis dyrektora

 

 

Załącznik nr 2

 

 

 

…………………………………

Miejscowość, data

 

 

OŚWIADCZENIE

 

 

Wyrażam zgodę na umieszczenie nazwiska mojego syna/córki ……..………………………… oraz zdjęć z II Gminnego Konkursu Recytatorskiego z Języka Niemieckiego i Angielskiego na internetowej stronie Szkoły Podstawowej w Zabełkowie i w lokalnej prasie.

 

 

 

 

………………………………………………..

czytelny podpis rodzica/opiekuna