Konkurs pt. „Der kleine Dichter” / „The little Poet”.

Szkoła Podstawowa im. Józefa Rymera w Zabełkowie,
rok szkolny 2013/2014

Regulamin konkursu w rozwinięciu.

 

I. Organizatorzy:

 

Szkoła Podstawowa im. Józefa Rymera w Zabełkowie

ul. Rymera 7

47-460 Zabełków

tel. 661419872

Nauczyciel języka niemieckiego: Aneta Kucza aneta.kucza@spzabelkow.krzyzanowice.pl

Nauczyciel języka angielskiego: Weronika Ramik

weronika.ramik@spzabelkow.krzyzanowice.pl

 

II. Cele konkursu:

1. Motywowanie uczniów do nauki języka niemieckiego i angielskiego.

2. Doskonalenie poprawności wymowy języka niemieckiego i angielskiego.

3. Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań poezją niemiecko- oraz anglojęzyczną.

4. Rozwijanie recytatorskich i aktorskich uzdolnień uczniów.

5. Stworzenie uczniom możliwości zaprezentowania swoich umiejętności

językowych i artystycznych.

III. Czas i miejsce konkursu:

Data: 28.04.2014r. (poniedziałek)

Godzina: 9:00

Miejsce: Szkoła Podstawowa im. Józefa Rymera w Zabełkowie

ul. Rymera 7

 

IV. Warunki konkursu:

1. Konkurs recytatorski z języka angielskiego jest adresowany do uczniów klas I-III, natomiast konkurs z języka niemieckiego do uczniów klas IV-VI.

2. Każda szkoła zgłasza maksymalnie trzech uczestników do konkursu recytatorskiego z języka niemieckiego oraz trzech z języka angielskiego. Wcześniej należy przeprowadzić eliminacje wewnątrzszkolne.

3. Kartę zgłoszeń (załącznik nr.1) oraz oświadczenie (załącznik nr.2) należy przesłać na adres szkoły lub doręczyć osobiście do sekretariatu szkoły. Na kopercie prosimy o dopisek: Konkurs recytatorski.

4. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 11.04.2014.

5. Regulamin z załącznikami można znaleźć na internetowej stronie szkoły http://spzabelkow.krzyzanowice.pl/

 

V. Założenia organizacyjne:

1. Każdy uczestnik konkursu prezentuje interpretację jednego utworu

literackiego wierszem – w całości lub we fragmencie (klasy I-III w języku angielskim, a klasy IV-VI w języku niemieckim).

2. Dobór utworów i autorów poezji niemiecko- oraz anglojęzycznej jest dowolny.

3. Czas prezentacji utworu do 5 minut.

4. Dopuszcza się recytowanie wiersza z podkładem muzycznym.

5. Prezentacje mogą być wzbogacane elementem ruchu, rekwizytem, gestem scenicznym.

 

VI. Kryteria oceny i nagrody:

1. Oceny prezentacji utworów dokonuje jury powołane przez organizatorów.

2. W jury funkcję przewodniczącego pełnić będzie niezależny nauczyciel języka niemieckiego i angielskiego powołany spoza terenu szkoły, który czuwać będzie nad prawidłowym przebiegiem konkursu.

3. Laureaci konkursu (I, II, III miejsce) oraz dwie osoby wyróżnione

otrzymają nagrody i dyplomy a pozostali uczniowie dyplom uczestnika oraz nagrody pocieszenia.

4. Ocenie podlegają:

  • interpretacja utworu zgodna z treścią
  • poprawność wymowy w języku niemieckim/angielskim – dykcja, intonacja,

poprawne akcentowanie

  • wrażenia artystyczne i estetyczne
  • stopień opanowania tekstu utworu
  • stopień trudności utworu
  • przebranie ucznia oraz rekwizyty.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt mailowy:

aneta.kucza@spzabelkow.krzyzanowice.pl